Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

19-05-2003
" " 17 "". "" , , . 24 . - , " " "-2001".


* ** *

08-05-2003
! - 18- , --. 10 " ". 18 . , .


* ** *

30-04-2003
" 2003" 29 . 12 . - . , , , " 2003".


* ** *

25-04-2003
24 . 14 . 9 , , - . - "- 2002".


* ** *

08-12-2002
" " "-2002", 7 , .


* ** *

20-11-2002
"" " i i". . " " , . , , . . - .


* ** *

20-10-2002
" -2002" 19 . .


* ** *

21-04-2002
. . - . , -, " ".


* ** *

20-04-2002
- . , 2000 " " . ( ) . , II -.


* ** *

20-04-2002
, , . , . - , - - . , . , . , , , . , . . " - 2002".


* ** *

«« | 1-10 :: 11-20 :: ... :: 691-700 ::   :: 711-718 | »»


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
15 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016