Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

05-03-2015
27 - 2004-2005 .. , .


* ** *

05-03-2015
27 1998-1999 2000-2001 .., 200 .


* ** *

05-03-2015
27-28 , .


* ** *

05-03-2015
28 WAKO - -, - -.


* ** *

26-02-2015
21 () -2015 - 1998-2000 2001-2003 .., -.


* ** *

26-02-2015
21 (1999-2001, 2002-2004, 2005-2006), , , , .


* ** *

26-02-2015
22 , .


* ** *

25-02-2015
, 23 , (U-19) .


* ** *

18-02-2015
- - 64- , , .


* ** *

18-02-2015
17 1/8 . , 11 .


* ** *

«« | 1-10 ::   :: 21-30 :: ... :: 1581-1590 :: 1591-1594 | »»


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
15 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016