Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

15-12-2011
. : , , .


* ** *

23-06-2011
. , . , .


* ** *

03-02-2011
, , --.


* ** *

06-01-2011
- ( ) , . , . , ...


* ** *

04-11-2010
- , - , , , . , , , .


* ** *

04-11-2010
2010 -, 8 IREX . , . , . 8 .


* ** *

02-11-2010
, , , . , , .


* ** *

01-11-2010
. , , .


* ** *

29-07-2010
. , , . . . .


* ** *

08-07-2010
8:00. , . , , , . , , , . , . , (, , , , ). 16:30 , . 18:00 . 19:30 , . 22:30. .


* ** *

«« | 1-10 :: 11-20 ::   :: 31-40 :: ... :: 61-70 :: 71-75 | »»


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
4 îêòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016