Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        


Ãîðîñêîï áûë ñîñòàâëåí íà ïåðèîä ñ 02-08-2021 ïî 09-08-2021

 ÎÂÅÍ 
    (21.03-20.04)

, . . , . ÒÅËÅÖ 
    (21.04-21.05)

, - . . , . ÁËÈÇÍÅÖÛ 
    (22.05-21.06)

. , . . ÐÀÊ 
    (22.06-23.07)

, . . . ËÅ 
    (24.07-23.08)

. , . , . ÄÅÂÀ 
    (24.08-23.09)
- , . , . ÂÅÑÛ 
    (24.09-23.10)

, . . . . ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
    (24.10-22.11)

, . . . ÑÒÐÅËÅÖ 
    (23.11-21.12)

. . . . ÊÎÇÅÐÎà
    (22.12-20.01)

, , . , . ÂÎÄÎËÅÉ 
    (21.01-19.02)

. , . . . ÐÛÁÛ 
    (20.02-20.03)

. , . , .
Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
2 àâãóñòà
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016