Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

Óâåëè÷èòü ôîòî...
Óâåëè÷èòü ôîòî...
- , 20 .
28-02-2008

- 2007 3-4 28 , . – .

, (, 2006 ). ! , , , .

, . , . , 1 3 . , , 2008 .

4 20- . . , .

2007 4 , , - . , . , - 2007 901,2 . .

. . .

2008 - . 645 . .

4

4 , 75 . . .

51 . 200 . . , - 1,3 . .

28% 864 . 2008 40%- .

- 1425

2006 , 6,4% - 2 , . 1 . 563 . ., 12,4% - SO.

1 2008 9,3 . . - - 8,4 . .

- 65 . . – 13 . - ( 15 ). 2007 3 . 27 .

2007 20 9 - . 1 1898 . - 32,4% , 2006 .

, 2006 , 32% 1209 . , 2008 17,9 % 1425 .

- 2008 « ».

30 .

2008 - 45 .

240 , 1500 .

Ïðîñìîòðîâ: 65

  Ïîñëåäíèå íîâîñòè â ðóáðèêå ""
 • 26-06-2016 -
 • 14-05-2015 -
 • 21-04-2015 - !
 • 18-04-2015
 • 16-04-2015
 • 14-04-2015 .
 • 02-04-2015
 • 12-02-2015
 • 04-12-2014 -
 • 20-11-2014


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
15 èþíÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò3101724  
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016