Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

Óâåëè÷èòü ôîòî...
74 20 . " "
22- . , . . .
21-05-2015
, . , , «» 31 , 30 – . .

, 14 . – . « ».

. . , , « ». , . , . « , , , », - .

, – 1 . 1 . 366 « ». , , , , 20 . , , . , , – , – 34. , .

, « ». , , , , . , , , «» 31 , .

, , , 22 .

Ïðîñìîòðîâ: 92

  Ïîñëåäíèå íîâîñòè â ðóáðèêå ""
 • 17-05-2016 1
 • 28-05-2015
 • 28-05-2015
 • 28-05-2015
 • 28-05-2015 - .
 • 21-05-2015
 • 21-05-2015
 • 21-05-2015
 • 21-05-2015
 • 21-05-2015


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþíÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò3101724  
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016