Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

- .

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. , , 23 , , .
28-05-2015

« « » , - , . 1200 . , — 30 , .

, . « . », - . , . , . , . , .

1000 . , 40%. , , , , — .

, « » , , , 1955 . «, , », - , , .

, «» , . : 70. , , : .

Ïðîñìîòðîâ: 75

  Ïîñëåäíèå íîâîñòè â ðóáðèêå ""
 • 17-05-2016 1
 • 28-05-2015
 • 28-05-2015
 • 28-05-2015
 • 21-05-2015
 • 21-05-2015
 • 21-05-2015
 • 21-05-2015
 • 21-05-2015
 • 21-05-2015


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþíÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò3101724  
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016