Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

12-12-2013
, , . , . , - , 10- , .


* ** *

05-12-2013
. 24 - , , , , . , . 28 , . , . .


* ** *

28-11-2013
1 . , .


* ** *

13-11-2013
, - . , . - - . , .


* ** *

04-09-2013
- , , , - . , 20 . - , , . . - , , , .


* ** *

08-08-2013
. , , - . .


* ** *

24-07-2013
2 . 724 . 500 11 - . , CD/MP3 . 157 . 500 . - 355 . 900 . , Honda Accord Coupe EX-L Volkswagen Tiguan Sport.


* ** *

10-07-2013
2012- , 647 , . - -. . : - . - , - . .


* ** *

26-06-2013
- ! - . - , ? - , . - - - ! - , ! . . , - , - . , . , 25 .


* ** *

25-04-2013
. 1. 797 . 514 - . - - 55 . 212 . - , . . - 4-, 9- 11-. , .


* ** *

 :: 11-20 :: ... :: 71-80 :: 81-82 | »»


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
2 àâãóñòà
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016