Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

Óâåëè÷èòü ôîòî...
.
Óâåëè÷èòü ôîòî...
.
, , , - . . , .
23-10-2013

– , - «», «», «, «» «». . . .

, . . . , , , . , , . , .

. XIX . , . : , , , . , .

– , , , . c .

, – , . , , . . .

, , , . 192 . – . , , . , . , !

Òàòüÿíà Æóêîâà
Ïðîñìîòðîâ: 42

  Ïîñëåäíèå íîâîñòè â ðóáðèêå ""
 • 16-03-2015 : ,
 • 31-10-2014
 • 27-08-2014 -
 • 03-04-2014 :
 • 23-10-2013 ,
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013 .
 • 23-09-2013 - ?
 • 17-07-2013
 • 04-07-2013 :


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
13 èþíÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò3101724  
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016