Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

12-06-2013
- . , , , - . , . , 8 . - -2013 15, 7- .


* ** *

07-06-2012
. , , . , , .


* ** *

09-06-2011
- -2011, - , . 4 . , 12 . 9- 19 .


* ** *

28-05-2010
. , , . , , . , 17- , .


* ** *

18-06-2009
- -2009, - , . 13 . , 12 . 10, 7- .


* ** *

12-06-2008
- . , - , 7- . . - -2008 , 12. -- -2008 1 1 . - -2008 5 .


* ** *

07-06-2007
, . 1 - -2007, - - - . , , - - 2007 - , 3 .


* ** *

01-06-2006
- - -2006 , 27 . . . - - - , .


* ** *

09-06-2005
- . , - . 4 . 12- -. - -2005 1 .


* ** *

08-06-2003
. 7 . "-" " ". "- 2003" 8- 10 .


* ** *

 :: 11-13 | »»


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016