Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
21 îêòÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
21 îêòÿáðÿ
 

1824 , , 5022 . , 65% . , ( , , "" ). , , ( ) , . . , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1879 . . . , 1872 , 1874 . 30-40 , 700-1000 . 1873 -. 70- . . , . , ( , .), 1879 . , , " ", , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1913 . , 1923 . 21 . 2000 . , . . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 21.10.1922) L`Oreal, . , , 17 . , 2008 22,9 . 27,5% L`Oreal . - . - . . : 1907 . , . . 1909 , L`Oreal. 1941-1945 . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
..

1937 . . , . 1923 , , : , . 100 , 70 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- (1945) . , . . -, "" : " , , , - ". - - " ". - - " ", , . , " " - , , " , ". " 35- , , , ", - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1984 «» -1. . - . , , - , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
16 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016