Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
1 äåêàáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
1 äåêàáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
1855

1855 - . , . 10 . , . . : " , - ".

*

1891 . - , , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1922 – , . , 1956 , , . , .

, . 1945 «» «», . 23- « » , «», «» « », 6 19. – « – ».

1947-1953 . 97 116 . .

, 1953 . , , , , . 1954 , , . , , .

1 1979 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1935 " - " ( ), " ". - . - 20 , 16- , " " . - . 1969 - " ". " ". , . - , "" .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1945) . - "- " . , " " . . " ..." - ? , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
"Playboy"

1953 Playboy. 70 , , - . , ! . , , , , , , . ? . . , , , , , , , , ... . 1949 ( ). , , , , - . Playboy

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1962 , 30- , : " "" , . , , "", , . ..." , , . , , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1964 . "" "". 1990 , , , . . , - 6 . , . , , , — .

*

1993 . 6 - 1991 . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016