Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
11 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
11 èþëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. 1805 .

969 , 955 957 , " ". , , . , 11 . , , , . , . . , . , . - (). "" "", . . . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
Akoya

1893 (1858–1954) . , , , , . , XX , . Akoya , . - . - , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1903 ( - , . 15.11.1971), . , -, 1901 . C . 16 . 1920 . . , () . , . - , "", . , . . - . , . - , , ... - , , . , , , . , - , , . , . , , , , . , . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1934) 40 ! , (). , . . - "La Rinascentre". , , . . 1974 , . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1979 . «», 2000 . "", "", "". 2013- «». 2005—2007 "". 2009, 2011, 2009, 2010, 2011, 2013 2009 «». , 2012 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
1 2009

(World Chocolate Day). 1995 . , . . , , . . 20- , . , , . , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016