Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
6 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
6 èþëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1785 . . 6 1785 , . , , . 1792 , . . 1928 , , (). , 1782 : , , . , , 45% .

*

1885 , . 9- , , , . 1940 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1901 . -, , . . . : . . , . . , , . . ! 30 . - ( 25 ), . . , ( ) , . . , , , , . , . , ( ) , . , - . . " , , - . - . ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
"The Quarrymen"

1957 . , - "The Quarrymen", . , , , , , , , , . , , "Twenty Flight Rock". , . " ?" - ( - 15 , 17), , " Twenty Flight Rock" - , , . . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1965) . , , , , . , , - . . , - , - , - . . - . " , , - , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, «- » 6 1980 . . «». 2001 «», -2001 « », « ». «» « ». «», «- » 1 2008 , . «» (2009-2010) .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016