Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
1 ôåâðàëÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò291623  
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
1 ôåâðàëÿ
 

1709 , , . , " ", . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1851 Le Plongeur-Marine (" "), . 15 . . . , , , , , . , . . 1855 , , , " ". II 1856 . 11 , - . .

*

1918 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

! ! 1930 "" . , -. , , 70- .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1954 ( ) - , --, . - (), - . "" ( ) "" 1987 . "", ", ", "", " ". , "" " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

"" (1968). — , - « » (1991), « » (2006), « » (2011). , . , 80- . 1652 (4- ), 12- 1533 (577 , 956 ). 189 , 148 (61 + 87 ). 1997 . 7 .

" 19 , – 23 , 4 , - . - , , . , . – , ".


*

40- , «», «» «» .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
Ը

1973 ( - ) -. . , 2001 . Ը, , . 43 , 21 - . . , , , , Ը. -: " , , ". , , , . Ը , , , , , . . , , , , , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016