Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
20 íîÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
20 íîÿáðÿ
 

1820 "", , , . "" . 20 , . , , 95 . , , "". " ". " ", 1974 - - - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1869 . . 1888 , . - . . , . "" . " ?" - - , . . "". - , . . . . " , , ", - . , . : " , 4- , , , - . . . - ? - ! ! - "...

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1869 (. 19.02.1951), . , " ": , , , , . 1936 . . , , . , , , , . "" ( ) - . 1947 . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1886 (. 1982), , , . -, , ( ). , , , . . : , , , , . , . , 1973 .

*

1910 (.1828). " ": " . . ". - " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1947 "Eagles" . , "", "The James Gang". , - " " - "Eagles" 1967-, . , "The James Gang" "Eagles" .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016