Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
1 îêòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
1 îêòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1881 (. 1956), , . , , . 1908 , -, - . . , . , . . , , , . 1915 , B&W. 15 1916 "Pacific Aero Products". "Boeing Airplane". 1917 "Boeing" 28 - , -, . : - "" . "Boeing" 174225 , , . 2011 3,6 . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1938 " (). ". " ()" 12 "" 9 19 1938 . () , , -. , . 14 40 11 .

*

1946 . 10 20 1945 (). 12 ( ()), , , , , , , , , , -, ), - (, , ), - 10 20 (, , , ); - , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. 1 1975 . , - 20 . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1977 . - «», , - «», .

1999 XX - , , , «» 1281 1363 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1988 , 2:1. . , , , , .

- 3:2. , , , «». , : « - . - :»

: , , , . . . , : , .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 arizona-club.com.ua : arizona-club.com.ua
:
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016