Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
8 îêòÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
8 îêòÿáðÿ
 

1795 , , 17891791 , . , . , 1814 . 76 . , 1789 , , , . 1792- XVI.

*

1818 , , . , , . , 1882 " . " , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" , ", - (1892). . . 1922 . , , . - 13 . : " ". , . ... ? " - ..." .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1895-1974) - 1946-1955 1973-1974 . " - " . . , , . , . .

*

1906 .

*

1914 . , , 20- . , , . - . 1913 " " - . 80 . 400 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1926), , " ", . , : , , . , , , , , . , , , . , , . . , . - , , , . , , ... .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

8 42 , -1998, 4- -1993/94 «» . , , , " ". , , . , ! «», «», «» «».

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1970). ? ? , - . , . . - . - : " , - ?" - " , - . - , . , , " ", . , - , . " ", ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016