Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
4 îêòÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
4 îêòÿáðÿ
 

1582 XIII , 5, 15 . ( ) ( ).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1679 , , , : "! , , , , , - , . 15 , , , , , , , , , , , , , , . ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1816 " " ( ..) . - "". 14 , , " ". . . - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1830 XIX . - - 6 . (, ), IV . ., (- ) , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1895 (. 1.2.1966), , , , , -. . . , : " , , ..." , , ; .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1898 - . . , . ( ) . : 22 . , "". . 1941 . 7 1944 . : " ! !"

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

4 1944 . "" (), "" (), "" (), "" (). "". ( ) 208 , 43 . 8 . -66 70. -66 - 4 , .

1966 . - - 2 , . 2 , . 1/4 , , , , . .

:

" :

- , "" ?

- , ."

, , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1955 , «» , 1986 . , — «». «» « ». 25 2011 «». «» .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016