Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
3 îêòÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
3 îêòÿáðÿ
 

1533 () . , . , . , . , X , 19 1533 8 . , 4 . - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. II.

1762 (22 . .) II . , - . , , , , , , . " , , - 33- , - - ..." 34 . . , , , , , ( "" ""). , , , .

*

, ? : -, , - . . . . , . (3.10.1803-16.06.1855) . 1851 , . , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1833 30- 33- . . - -, . , , , . , , 1832- , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

: , . - , , : " -, ! ! ". . (1837), , , .. ... , ! , , , : " . . - , , . , . , , ". : " ... ! , , ". , : , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1945 (1968, 1972, 1976), 1980 . (17,23 , 17,39 , 17,44 ).

1968 . 17 10 . 17 22 . . 17 27 . , , 20 , — 17 39 .

, . «» «-21», , 17-39. «» . , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. , 3.10.1993 .

, 3 1993 , , , . , . , " - ". , 1917 . 150 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
2003

2003 : 1 . 10 , - 20- . " " 2 . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016