Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
9 èþëÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
9 èþëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1775 (. 1818), . , . . . - " ". "", "" ( " "). , "", , . " " " , , . , , - " ", 1797 . . . " ". " - " (. 1834), , . 500 , "".

*

1887 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

! 9 1940 , "-" -- 9 . " --", - (, , 13 ) . , " " "" () . . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- , . - , . (1959)? . , . , . , , . , - . , , , , . " ". .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1978). " , , - - . - , , . " ". , , -, . , . , , . , . , "" , . : " , , . ". : " , . , "" "". "" - , , , , , , . . , , "!" - . , . , , - , , : " , . . , ". . , , . - . , ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
4 äåêàáðÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016