Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        


Ãîðîñêîï áûë ñîñòàâëåí íà ïåðèîä ñ 17-06-2024 ïî 24-06-2024

 ÎÂÅÍ 
    (21.03-20.04)

. , . . . ÒÅËÅÖ 
    (21.04-21.05)

. . : , , . ÁËÈÇÍÅÖÛ 
    (22.05-21.06)

, , , . . - . ÐÀÊ 
    (22.06-23.07)

- . , , . . ËÅ 
    (24.07-23.08)

. , , . . ÄÅÂÀ 
    (24.08-23.09)
. , . , . ÂÅÑÛ 
    (24.09-23.10)

. - . . ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
    (24.10-22.11)

. - . . ÑÒÐÅËÅÖ 
    (23.11-21.12)

, . , . . ÊÎÇÅÐÎà
    (22.12-20.01)

. , . . ÂÎÄÎËÅÉ 
    (21.01-19.02)

. , . . ÐÛÁÛ 
    (20.02-20.03)

. , , . .
Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016