Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        


Ãîðîñêîï áûë ñîñòàâëåí íà ïåðèîä ñ 05-12-2022 ïî 12-12-2022

 ÎÂÅÍ 
    (21.03-20.04)

- , , . . . ÒÅËÅÖ 
    (21.04-21.05)

- . . . ÁËÈÇÍÅÖÛ 
    (22.05-21.06)

. , - . , . ÐÀÊ 
    (22.06-23.07)

, . , , . : -. ËÅ 
    (24.07-23.08)

- . , - . . , . ÄÅÂÀ 
    (24.08-23.09)

, . . , . ÂÅÑÛ 
    (24.09-23.10)

. , . , , , . ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
    (24.10-22.11)

, . , , - . . . ÑÒÐÅËÅÖ 
    (23.11-21.12)

: . , . : . ÊÎÇÅÐÎà
    (22.12-20.01)

- , - - . - . , , . ÂÎÄÎËÅÉ 
    (21.01-19.02)

. . , , . ÐÛÁÛ 
    (20.02-20.03)

. - . , . , .
Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
5 äåêàáðÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016