Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        


Ãîðîñêîï áûë ñîñòàâëåí íà ïåðèîä ñ 13-09-2021 ïî 20-09-2021

 ÎÂÅÍ 
    (21.03-20.04)

. . , . . ÒÅËÅÖ 
    (21.04-21.05)

, . - . . . ÁËÈÇÍÅÖÛ 
    (22.05-21.06)

. . , , , . . ÐÀÊ 
    (22.06-23.07)

, . . ËÅ 
    (24.07-23.08)

, . . . , . ÄÅÂÀ 
    (24.08-23.09)
. . . . . ÂÅÑÛ 
    (24.09-23.10)

- , - . . - . ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
    (24.10-22.11)

, , . . ÑÒÐÅËÅÖ 
    (23.11-21.12)

, . . - . . . ÊÎÇÅÐÎà
    (22.12-20.01)

, . . . , . ÂÎÄÎËÅÉ 
    (21.01-19.02)

, , . . , - . ÐÛÁÛ 
    (20.02-20.03)

, . , . , . , , .
Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 ñåíòÿáðÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò3101724  
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016