Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        


Ãîðîñêîï áûë ñîñòàâëåí íà ïåðèîä ñ 15-08-2022 ïî 22-08-2022

 ÎÂÅÍ 
    (21.03-20.04)

- . . , . . ÒÅËÅÖ 
    (21.04-21.05)

- - , . . . ÁËÈÇÍÅÖÛ 
    (22.05-21.06)

. , . , . . ÐÀÊ 
    (22.06-23.07)

. . : . ËÅ 
    (24.07-23.08)

, , . . . . ÄÅÂÀ 
    (24.08-23.09)
. , , . . ÂÅÑÛ 
    (24.09-23.10)

, . , . , . , . . ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
    (24.10-22.11)

, , . , . ÑÒÐÅËÅÖ 
    (23.11-21.12)

, . , . : , . ÊÎÇÅÐÎà
    (22.12-20.01)

- . . . , . ÂÎÄÎËÅÉ 
    (21.01-19.02)

. : , , . - . ÐÛÁÛ 
    (20.02-20.03)

. . , . . - . - .
Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 àâãóñòà
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016