Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
8 èþëÿ
Ïí 310172431
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
8 èþëÿ
 

52 . . - . - , ( ) " ". . , . . , " , , ". , , . (. . ), . V , 508 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1579 , . , , (- ), , , . , . , 1594 ( 15 ), 9- , , . . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1893 (. 1970), - -, , , - -. , : , . , , , . , . . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1895), , , , . - . 1958 . . . , . . 1971 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, . 1950 " " - " " "" . , , , , "". : " ". , - .

*

1955 , . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
" "

1994 « ». «», 13 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. . : . . , - . , . . , , . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
1 îêòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016