Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
1 àâãóñòà
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
1 àâãóñòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1754 (. 1833), . . , , . , . , , , , , . , , . , . 24 . . , I. . 1831 . - . 1903 , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

? , - (1819), 1 , " ". - . . , , - , " ". .

*

III 1904 - (). , : . ( - ) - . .

1 1936 (11- ) , 21 ( 23, ). . , - 19:8, . (26:12). 49 , - 42,3.


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

? , . . , , . , , . . , - ? . (1934) . . "", -, , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
" " ,

1939 (). . . " ". 1949 , (). . 1991 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1976 - «» -1 «» .

. , : , , , , 1984 .


*

1981 MTV. .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016