Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
14 àâãóñòà
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
14 àâãóñòà
 

1457 () - . , , . . , , 1454 1455 - 42- . , , . -, , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. , . - . . ., (1866) : ", , !" - : " ". : " . , - ". ... , . : " , , - (., ., ., .). ". , , " ", , . " ", " ", " " ( ). : " ". , . " " , : " , , , , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1867 (. 31.01.1933), , " ". , , . , . , . , "" ( 37-) . " ", , . , , , , . , " ", , . , "", . , . 1932 " ", . - . : " , ". -. , , 1921 .

*

1893 : , . . . , .

*

1914 . ( , , , ):

" . - : , . 27 , -. , . . , . . , . , . , , , . . . , , , . , . . , . , , , - , , . , . ( . , - . .) , , ".


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016