Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
21 àâãóñòà
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
21 àâãóñòà
 

1841 .

*

1895 . : - ( ).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , " ", "", () . .   1911 . . , I .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1962 - . "". ", . ", - . . , " " " " . . .

*

1981 . ? , () « », , 0,70C ( 1850-) « , 50 , », , , (CO2) (CH4). , , , . , , . , , . , . , . , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1985 «» 200 . «» 64- «», - 2:2. 198 . 199- , , . 200- - , . , 211 , . , 1930-1950- «», «» «» , 63 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1991 , 20 , . 21 1991 , , , , . 20 . , , – , ( ).

21 . 11 30 21 , - - . (). 22 -134 .

. 22 1991 : «... . . – , , , . , ».

, 23 1994 , , , .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016