Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
23 àâãóñòà
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
23 àâãóñòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1417 , . 23- , - 47, II. . , , , . , II . , , , 1465. 1471, , , II. , -, II 30 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" , - (1880). - , , , ". - . , , ( " ") . , , . : " , , ". . . , . -, . .

*

1880 «» . , " " : " ?.. , , , , , ...".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1908 - . . . 1912 . 1924 . . . . . . - . , , , , - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1939 ( -). , , 10 . . , 1980- . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. 23 2004 . 987/2004 , 23 . .

24 1991 , - .

— 2:3.

- , , (, ), . 1848 - .

- 1917 .

22 1918 , - . 13 1918 - - . , 1939 — . 1917- 1919 - .

18 1991 - .

. . , «» : «» — , , , «» () — .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016