Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
13 àâãóñòà
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
13 àâãóñòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1860 , ( ). . . . , , . 15 "" . , , . . : . , . - " ". . 30 , , . , . , II.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1889 . -1908. – . 4 , -1912 , . – 110 .

, . , . -1920 4400 , 400 400 . -1924, – , . 400 . , – 4 1943 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" ", - . "". . "39 " ", ". "" " " . , , , " ". . "" - , , , . . : "" 40 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
, 1962 .

1961 , 15 . , , , 5 . 45 120 , . , ( ). " ", " ", , , . 100 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(.1962), . . , . , , " ". , , . " , ? - . - – . , , . , . . , . . , ".

*

(International Lefthanders Day) 13 1992 , 1990 . , . , - - , . . . , . . , - . , 10% . , , - , , , , ', , , , , , ... ( ), , -. , - .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
27 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016