Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
10 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
10 èþëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, (1509). , 1528 . , , . . , , - ! . 50 , . . 27 1564 . , - . , .

*

1547 . . , , . 1566 IX , .

*

1740 (27 ) , , , , ... , . , ; I , , . ", - , - . , , , , , . , ... , ?.." , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1900 , 49- , 1870 , , . , , , : . . , . - , JVC.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1925 (. ) " ", 25 . 24- , , . , . , , , . : " !" . ( ), , , . . , , , 50 . . - " , " - . . , , . , , , . , , , , . , , . 100 - , . . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , ? , "". (1947) (1957) . - , - . , 93 . "", , . " " " ". , " ", " " " ".

*

1965 - Billboard The Rolling Stones (I Can-t Get No) Satisfaction . , . 1999 , VH1 , - XX .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016