Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
24 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
24 èþëÿ
 

1790 . - , , , . : , , . , « », , . 1803 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

1802 - (. 5.12.1870), . . "" (1831), " " (1832) "" (1831) . - " ", " -" . , , . : , , ( " ", 1858) . : " , !"

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" , , - (1897) . - 30- . - ". " ". - " ", , . , : " . : - , , , . ". . , , 3 . : ", 300". : ", 30!" , . , " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1912 ( ) (. 1979), , . , . - . 1934 , . - , . , . , . 1942 . , . . , , . , , , , . . . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1963 , « » . 18 ( 1985 2003 ) « ». 1985 «» . . 206 , – 113 .

1997 1998 «» , « » . 1996-97, 1998-99 . 2002-03 «- », – , ’. 2004 « ». - , , 2005 .


*

1990 - , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016