Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
14 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
14 èþëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1743) - , . " , ", - " ". 1815 , . , , , . " , , "", - . . , . II, -, .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. - 1789 . , . , 200 . , , . : , , 13 . . 10 , . , , . . 10 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1862 (. 6.02.1918), -, "", " ", "", "", "", "". : " "" , , , . "" - , -. "" - , , ". : . , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

29 1928 . . - (14 1889). , , (). "" . ( - ). 1945 .

*

1969 " ". . 1969 1970 ( , ). , ( , , ), ( ), -, . , ; , -. , . , . 27 1969 , , . 14 . (6 ), ; 2000 ; , 6000 . "" . 10 . , .

*

. - 1789 . , . , 200 . , , . : , , 13 . . 10 , . , , . . 10 .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016