Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
23 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
23 èþëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1724 « » (1702–1724), , , , , , , , XVIII . 1724 , , , , . , . 16 . 200 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1792 (. 22.11.1878), , . - - . , -, , , , " " . , , , , , . 1807 . , "". 1812 , , . ( , , - , ), , , . : , , , , , 11 . - , , , 50- .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
Ford Model A

1903 , , Ford Motor Company - " ". 1700 . , , , 15- . . , , , $223.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

? , , . - , , (1915). . . . . . , , . " ", " ", " ", " " - , . , , - . , , " - ", - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1922 . , ( ). . 1953 . - " " - - . " " - "". - .

*

(. 1972), , , , , . "". " "" - , , , . , , - ?" - . 16- , , , . , . , " ", .

*

1979 , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016