Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
1 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
1 ñåíòÿáðÿ
 

1777 (1413 ) . One Guinea III. ( , ). , , , . , , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- (1866-1933) – . « » – .

-. . . 1884 . , (4 ) (61 ), , . .

( . ). 1892 ( 21- ). () 1897 . 1903 .

, .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- . . 1878 , . - . . , Dispatch 33 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1923 . , . , , . , , , . - , . , , . . , , . 1947 . , , . 31 1969 , , 46-.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
2- 1813

1941 - . 1813 III , ( ) I - 1870 , , , . : , , 19 . 1815 . 1918 . : ; ; ; ; ; , ; , , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1 50 , «» , . , — , . , , — «». 1980- — 1990- XX . - « »-1987, -1988.

, - , , , , , : - .


*

1964 " , !".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1985 . 73 650 . , 259 2. , , 2 , 3,9 , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016