Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
30 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
30 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1847 ( - , ) , . « , », — , . , «» , , . «Post office» (« ») «Post paid» (« »). . 1000 — , — , . : « » 12, — 13.


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1917 - . 30 . . - " " , "" , .. " " ., "", . , , - . " ". : . . : " " , , , . " " . " " (1988). 1976 "" "" -. : ", ! ! , , - - ! ! , !"

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, (. 1964). " , , , , - . , , . - , , , . , , . . ," - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1975). , , , , "", . 90-, "" . 2000 2003 , "-2" "-3" . "" . -, "" " " ( ; ""). " " (2007), "" . : .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1980 . - , - . . , . . - - , . 16 .

*

. - , , . 1991 : 30 . , 30 420 , , , , . . 386 . - - . (). , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016