Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
23 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
23 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

1880 - (. 1971), , , , 1949 " , , ". , , (). . , . - " , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , . , , - , , , , . (1926), . 41 , (, ). - - - .

*

1939 - . 2,28 , 1100 , , 35 , . , - , 6939 . II , 1964 , . 5000 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1952 ( - , 1 1923 , , -) , 13- , ( ).

27 1956 . -, - , . 4 .

49 . , , - , . - 83 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, (. 1955). , . , . 1991 1- , " ", ( ) . , , , . , . 2005 . , , "". , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

23 1955 . , .

«» «». 1976-1977 «» A. , 24 A. 1979 «» 2 , , «» «», , (, - 2:2, ). 30 1982 , . « » , , .

«» (1982, 1984), (1985) (1984). 20 48 . 1987 . 1990 - «A.S. Pescina Valle del Giovenco». .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1984 . : 73 , , . . (13 1984 - 10 1985 ( )) , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
9000

1999 9000 .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016