Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
17 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
17 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1817 (. 19.04.1885), . " ", - . . , , , , . - "- , . , , , . I , , 21 . " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- 17 1861 , (1831–1879). .

: , , , , . . , .

, , , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, (1873). 1919 "" ( - ""), - , , , . . -.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1904 (. 1976), , " ", " ", " ". , " ". , , " ". - " " , . 50-60- - 1 : . , , : , , , , , , "", , , "". . , : " , . , ".

*

1960 , " ", . U-2, 1 , , . (- , . ( : 1 , !) . "! , !" . - , - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

31 , «- » . 2003, 2005 2007 ( ). (2005 2011) . « ».

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
""

2000- «» «» - 4:1. .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016