Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
4 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
4 ìàÿ
 

1760 . ( , , ). , , , , , , - . . : , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1862 : , : , , , , ; , , , . , , , ; ; , , , ...

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1878 . , . (-, ). , . , , , , . , . , . 18 . . , , ... 4 1878 . , . , : . , . 1878 . , , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
"", 1949

1949 . 4 , «» , , . 18 , , . , . «» 4 , 4 .

*

1961 . , . 1960- ( , , , ). , , , . , . 209 () . 60- 20 , . , ; . , 30 , 1991 , .

*

1966 "" . , -124. , "", , , . "" , , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1995 , , , 120 - , "Controlled Demolition Inc", , , . , . , 10 - .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016