Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
27 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
27 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1884 (. 20.12.1968), , , -, . , 1902 , . 1939 , . , . . , 30- ( , , ), . , , . .

*

. - , - ! - . " -, - , , ". ? , - . - . , , , , . , , 1926 . ( ) .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1930 . 3M "c" (scotch).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1937 , ( " ", "", " ", " " .), . , . . : " . , , . . ". - " ?" - . " ". . , ?!!"

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1967). - , -. , 80- , . " , , , , - . - : , , , ... , . , . , , , . . , , , . : " !"

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

2000 - (European Neighbours Day), 27 . - ( ), . 1200 30 -. : , ! , , , . , , - ( , , ), . , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016