Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
25 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
25 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1796- , , " ". 1941 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

18 , . 1861 I , .

, , 25 1869 « » . , – , ( 1918 ) , .

– . , , . 60 285 – . – , , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. : " , ..." , 1929 , . . , , , . , . . . , . . , - " , , - . . , ..."

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1948 () - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1953  . - (1978, 1986). , 170 , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
Radisson Royal ( "")

1957 . , , . , , . 90 . , 206 , 73- . , , - , , , . . 2007 . 2010 Radisson Royal, , .

*

1977 " ", (1905), (1892) , " ", - - , 1939.

*

20 " " , 8:0. -, 23 16 28 , - (47 ).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
" "

2003 " " . " ". 140 20 .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016