Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
28 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
28 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1830 " ", . 1831 ; , , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1886). . , "" , . 1922 , - , . , , , , Ը . : ", , , - - : , , ... - ... , , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1908 . . : " . ". . . .

*

. 1957 . - - "".

*

1961 - " ". " " , " !". , . 1977 . 200 . 150 . " " .

*

1968 , , , . , . : ". . , !"

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , 1968, 2001- . MTV " ". , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

35- , .

. . , . : .

XXVI , , . 1997 . 2000 , . XXVII , : , .

2004 , , , , . : , , 15 , . , . , , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1985 () 2000- .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1987 18:45 "-173" 19- . 4 - , . , . - , . , , . 1997 .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016