Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
29 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
29 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1787 (. 19.7.1855), . , , , . , , . " " 1817 . : , ( ), . , . 1830 , . : " !.. , , , - . , . , !".

*

1860 , , 150 . 8186 " , ". . , (, , . 10), .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1874 (. 14.6.1936), , , . " " , (1911-1935): " ", " ", " " ., ", " (1922), , alter ego . - " ". : ( , , ), . , (" ", - ). , , . - , - " -, ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1880 (. 1936), , -. . 1904 . , . 1918 . , - : , , , , -, (-), . , -. , . , (1000 ). , . , , , , , . , , , . (1931), (1933). , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1909 (. 29.12.1989), , . "6 - - 6", . - , , . , , , , , , , , . . , , . 1925 . "" (1947). 1957 , , , . .

*

: , . : 29 - . ? : "Happy Birthday, mister President" - . , . : , " "(1949). 1953 - , - , , . 1967 , OASIS. - (1975) "Spice Girls".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016