Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
24 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
24 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1544 (. 30.11.1603), , I. , , - . , - , . . . , ( ) (), , , , , , , . "" (- - ).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

24 1830 , . - , " ". , , , -. ...

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1895), . "" "" ; "", "" "" (), . 26 , " ", 12- 87- . ? - "Vogue", "New Yorker", "Vanity Fair" . - , . 1979 - ( 1,3 ) .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1905 " " " " . , - " " " ". 1965 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1912 . , , " - ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1928 , . 15 . : , , : - , . . 24 1928 . 100 , : , , , XI. 2,5 , . . . 25 . , . , 5300 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" " (1947) . , - . , . , , , . ! - , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
- "-2009"

1956 "", 14 (, , , , , , ). . , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

24 1966. «», «», «» , «», «», «», «» « ». 1987—1995 45 . 4- « ».

. , 25 1995 « »  , , . . , « » , «-», .

  .  «- ».


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016