Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
11 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
11 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. . X

330 , 326 . , , . : , , , . ( ) , . 1204 4- , . 1261 . 1453 , - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1720 (. 22.2.1797), , . , . , , , . . " " (1781) . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1812 , -, . 4 1809 ( ), . , , . , , . - , - . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1889 (. 7.12.1979), , Levi Strauss&Co. 1914, , , . , . , 1928 , 1955. 1946, , 75 8 , . 60-70- , 2 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1927 . , . , , , 1920 . : . , . . . .

*

11 1984 . «» «». . «» 29 2002 «». 2004/05 , 37 38 — , «». ? . , 2010 , 2008 , - 2005/06, 2008/09.

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016