Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
5 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
5 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
50-

1907 (. , .1982), , , . -" " - 1937-, 1960- . , , "" . " " - : - - , - -. , , , , . 1965 "" . 1943 , , . , . - ; . - , - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1921 5. , . - . , . , , . , , . , , . 1920 , . . , . , , 5 , . , 80 , 10 , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1941 , . — , - . «» (1957-62) (1962-73). (1964, 1968, 1972), 10- (1963-71, 1973), 9- (1963-70, 1973) (1963-66, 1968, 1970-73), - 1966, - 1972 . 427 63 . , 102 , 14 . . 1997 . 18 2004 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1949 , , , , , , , , ( , ). . . - , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- . - (Buddha Purnima), . , 623 .., 543 .. , , . ( , , , , , . .) , . , , -; ,

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016