Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
9 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
9 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1860 (. 19.6.1937), . " " - , . . , - . . 1897 , , . , , 1910 . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1877 ( -, . 1961), , . , . . . 1898 . 1917 , . 50 , . , . 1955 - . 1920- , . . , , . : . : , , , , - ? , . , , . - 11 1961 . 2000 .

*

1907 . -, 11 . , , . , 10 , - ( ). , 9 1914 . , , . , ( ) , .

*

1911 -, , . - (18691933). 1907 - . 1912 .. .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1945 . "" (). 1974 , 1972 , 1975 , , 1973 . "" "", 1998 , . «» , 19 «» « ».

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1967), , , , . - , , "" , , . - , "", , , . , . - , , , "", , . " ," - -.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1967 , , , , 5 10 000 . , . , , . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016