Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
5 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
5 èþëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1704 ( 8 1789 ) , . 12 , , . , , , 1743 100 . , , , . . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
("").

1810 (. 7.4.1891), , . 82 . , : , 70 , , . , 6 . : " , ".

*

1845 43- , , , , ', . , . , . , , , . , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" , , , - !" - . 1880 , . " ..." . , . , "". " ", .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1889 (. 11.10.1963), , , , . , , . , " " ("Les Enfants terribles", 1929), 1950 . " ", - , . , : « , ». . , , , . , , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- , , - 1917 . . . , ( 1939 ). . ... . . " , ", - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1946 . , . - , . , , . , 1959 .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016