Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
4 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
4 èþëÿ
 

1670 20- , ( - 50 ) , , . , , , , . , 6 1671 . . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. " ., 4 1776 "

. 1776 . 12 , . - -.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1790 .1.12.1866), , . 1846-1850 , , , : 8848 ! (6310 ). , , , , , . , , , - « - ». , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, (1807). . . . , . : "... ". ( ), . , , . . . . . " ", , , . , . - . "". , . , , . - . , . . , . 1870 . , .

*

1845 , . 26- ", ". , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- , , . , . " ". - 4 1862 ( ) . , , . , , , . . "" . - , , , - , , , - ( ) - ...

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1993 , . - , . -7:6, 7:6, 3:6, 6:3.

1993- - : 12 11- , .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016