Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
19 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
19 èþëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1485 ( ; "" - "" - , ) - - . , , , . III , , , . , . , , . , 525 . , -.

*

1695 " " : " 30 , , , 3000 ", " 25 , , 1000 , , . , ". , , : " , , , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1762 , , II : 50 , . ( 1724 , .) ( ) , 13 . « , , — «», — , , (2,3 , — .) ». 52 4878 , 389 . — 2 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1814 (. 10.1.1862), , , , . , , , - - 9 . 15 , , . , . , , , . 1835 , , " ". , . : " , ". , , , . , . , , . , , , . , . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1834 (. 27.9.1917), , , , , , . . - - . - " " . . , . , . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1893) ( ) - , , . " ", , - " ". / ( . . ), . , . " " . - , . - , , 20- .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. - ( , ). (1935) , I, - -. "" . ( ), ( ). - , , "38 ". " ". 2000 "" " : , , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

16 () XXVI . - 100- . 10 197 . , ( ), , , , . 271 26 . , , , .

, 23 , , 12 .

: (44/32/25), (25/21/16), (20/18/27).

( - ), (), ( - ), ( - ), ( ), ( ), (- ), ( ).


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016