Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
26 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
26 èþëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

1730 , -, XVIII . . . - : - 200 , - 6 14 , - 6 60 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1799 , . " "" 500 ", - . . , , , . , . . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , - (1875). , . , . . "", . . - " ": " , - , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1894 (. 17.01.1941), , "", , , " ". "! !" - , , , , . , , " ", , "" . , ( , , , ). "" , "", , , . , . , 10 . 1939 . 1941 , , . , , 1952 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1928 (. 7.3.1999), . 17 "Look", . . 1951 : 16- , . , . , , 13000 1953 - " ". 40000 - " ". . 1957 " ", . "", "", " ". " : 2001 " (1968) , "" . " ", "", " " - . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1931 – , , . . «». 557 , 162 .

1963- «». , , - . 1982 1986 .

12 1990- «-». « ». « » «» , 1992 1993 , «» «». , , 1992- « » . 

- 21 2006- .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1951 . , 15 , 14-15 . . , , , , , , . . 30 11 , 15 . 450 11-13 , . , , . . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

30- . . , , . - , .

«», 2007 , , 2003 , , 2006 .


*

1989 24- . , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016